Valéria Mihályová Mgr.

riaditeľka školy

Narodila som sa v Lučenci v roku 1959. Od narodenia žijem v jednej Gemersko-malohontskej dedinke Šíde. Mám maďarskú národnosť a štátnu príslušnosť slovenskú. V roku 1966 som začala chodiť do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Šíde (I. stupeň), v roku 1970 som pokračovala základnú školu vo Fiľakove (II. stupeň). Po skončení základnej školy som sa prihlásila na Strednú pedagogickú školu do Lučenca. (SPgŠ) Po úspešnom skončení som pracovala ako vychovávateľka v školskej družine pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šíde od roku 1978 do 1997. Po 19. rokoch som sa prihlásila na Univerzitu Konštantína Filozofa do Nitry. Na pedagogickej fakulte som študovala odbor Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Potom som pôsobila v mojom rodisku Šíde na základnej škole ako učiteľka. Po úspešnom ukončení štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som sa prihlásila v roku 2002 na I. kvalifikačnú skúšku do Banskej Bystrici, čo som absolvovala s témou: Stimulácia mentálne postihnutých detí prostredníctvom hry. Stále som mala záujem o vyučovanie detí s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto som sa v roku 2005 prihlásila na Univerzitu Komenského v Bratislave. Na fakulte celoživotného vzdelávania som úspešne skončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii: pedagogika mentálne postihnutých. V Šíde som mala možnosť zaoberať sa s deťmi s mentálnymi postihmi v špeciálnej triede. V školskom roku 2010/2011 som pôsobila ako riaditeľka v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Šíde. V roku 2011 som odišla pracovat do dediny Nová Bašta. Skola hneď ma očarila, lebo je na malom kopci, odkiaľ je krásny pohľad na okolie „Medvesalja“ a rozprestiera sa pri kostole. Riadky z básne Reményiho „Nenechajte školu a kostol“, sa stali mottom nasej školy.