Jozef Czikora JUDr.

riaditel

Narodil som sa v baníckej usadlosti na Mačacom (podľa matriky v Radzovciach) v roku 1950. Vyrastal som v obci Šiatorská Bukovinka, kde som začal chodiť aj do základnej školy ročníky 1 – 5. Ročníky 6 – 9 som navštevoval v obci Radzovce. Po skončení základnej školy som chodil do Odborného učilišťa pri Kovosmalte n. p. vo Fiľakove, kde som sa vyučil za sústružníka a pracoval som tam do 1969, kedy som začal vykonávať základnú vojenskú službu v Martine. Základnú vojenskú službu som ukončil v roku 1971 a ihneď som nastúpil do služieb Zboru národnej bezpečnosti so služobným zaradením na Pohraničné oddelenie VB v Novej Bašte. V roku 1973 som uzavrel manželstvo s Agnesou Pálovou, s ktorou žijem aj v súčasnej dobe v obci Nová Bašta. Spolu sme vychovali dve deti, Agnesu, ktorá sa narodila v roku 1975 a Mariana, ktorý sa narodil v roku 1979. V roku 1977 som začal študovať na Internátnej strednej škole pre pracujúcich v Holešove, a po jej ukončení som pokračoval v štúdiu na Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti, v roku 1982 som získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo. Po získaní vysokoškolského vzdelania som bol služobne zaradený do funkcie náčelníka Oddelenia ochrany štátnych hraníc v Novej Bašte. V roku 1988 som vykonal rigoróznu skúšku na UJEP v Brne a získal som titul JUDr. V služobnom pomere policajta som bol do roku 1994, kedy som zo služobného pomeru policajta odišiel a nastúpil som pracovať do Poľnohospodárskeho družstva v Šuriciach. V roku 1995 som sa stal spoluzakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným a pracoval som tam do roku 1997, keď som odišiel pracovať na Okresný úrad v Poltári. Tu som pracoval do roku 2001 V tomto roku som bol úspešný vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa Domova dôchodcov v Novej Bašte. Túto funkciu vykonávam aj v súčasnej dobe.