Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb je situovaný približne v strede obce Nová Bašta v bývalom rodinnom dome s dvomi poschodiami a so záhradou, ktorý bol pre účely zariadenia sociálnych služieb odkúpený v roku 1988 a v decembri toho istého roku odovzdaný do prevádzky s kapacitou 23 lôžok. Neskôr boli postavené  sklady   a   hospodárske   budovy.  V  roku 1993  bol  kúpený  jeden malý rodinný dom so záhradou, ktorý je využívaný ako administratívna budova, kde je umiestnená jedna kancelária a archív. V hlavnej budove na prízemí je umiestnená časť priestorov zabezpečujúcich prevádzku a to kuchyňa,  jedáleň so spoločenskou miestnosťou a hosťovská izba. Jedáleň a spoločenská miestnosť, sa nachádzajú v jednej miestnosti, ktorá je členená na dve časti, kde sa v časti spoločenskej miestnosti nachádza televízor a  je vytvorená možnosť odbavovania bohoslužby a  iných náboženských obradov, prípadne realizovania iných spoločenských akcií.  Našim klientom zabezpečujeme skromné, ale pohodlné bývanie, ktoré si sami môžu a aj si prispôsobujú osobnými predmetmi tak aby sa tu dobre cítili. V súčasnej dobe sa staráme o 22 klientov z toho o 19 žien a 3 mužov. Priemerný vek našich klientov je 84,3 rokov a najmladší klient má 60 rokov a najstarší 93 rokov, ale takých máme aj viac. Na prvom poschodí sú umiestnené 4 izby s dvanástimi lôžkami, z toho sú dve izby s tromi lôžkami, jedna izba s dvomi lôžkami a jedna izba so štyrmi lôžkami.  Na tomto poschodí sú umiestnení dôchodcovia, ktorí sú mobilný a potrebujú poskytovať v podstate len základnú starostlivosť. Tu je umiestnená aj pracovňa hlavnej sestry. Na druhom poschodí je umiestnená miestnosť pre sanitárky, izolačka využívaná ťažko chorými obyvateľmi v terminálnej fáze života.  Ďalej sú tu umiestnené dve izby so štyrmi lôžkami a jedna izba s tromi lôžkami, ktorú obývajú muži.  Na tomto poschodí sú umiestnení ťažko chodiaci a imobilní obyvatelia. V uvedenom objekte bolo možné vytvoriť základné podmienky na poskytovanie sociálnych služieb.  Vývoj spoločnosti, získané poznatky zo zahraničia a požiadavky zo strany obyvateľstva regiónu si vyžadujú nepretržité skvalitňovanie a rozširovanie poskytovaných služieb. V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb je nutné podotknúť, že občania staršej generácie sa vyznačujú veľkou pracovitosťou, húževnatosťou, ale pokiaľ sa jedná o požiadavky na vlastné životné potreby, aj skromnosťou, zvlášť je toto príznačné v našom regióne.   V našom zariadení sa vynakladá maximálne úsilie na vytvorenie takých podmienok a takého prostredia, ktoré sa najviac podobá ich životnému štýlu a prostrediu v ktorom žili pred príchodom do DD a DSS. Ľudia "na sklonku života" potrebujú viac, ako v ktoromkoľvek inom životnom období, porozumenie, pomoc a podporu najmä pri zabezpečení bio - psycho- sociálnych potrieb klienta. Zabezpečenie bio - psycho - sociálnych potrieb klienta je však v značnej miere závislé na materiálnych statkoch, ktoré má zariadenie sociálnych služieb k dispozícii. Ako už bolo uvedené, naše zariadenie má vytvorené len skromné podmienky a preto nie je možné poskytovať služby s vysokým nárokom na vytvorenie priestorov (miestností na jednotlivé druhy poskytovaných služieb). Napriek priestorovým problémom sa snažíme vytvoriť a zabezpečiť poskytovanie všetkých druhov služieb.   

Nechcem tu podrobne popisovať  služby poskytované k zabezpečeniu základných životných podmienok v rámci zaopatrenia,  ktoré je možné charakterizovať ako : stravovanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného vybavenia. V našom zariadení sa okrem uvedeného  snažíme poskytnúť všestrannú starostlivosť a vysokú úroveň služieb podľa individuálnych potrieb a požiadaviek našich klientov, ako nám to umožňujú podmienky: holičské a kadernícke služby, preventívne služby (ktoré spočívajú v meraní tlaku krvi, sledovanie váhy, meraní hladiny cukru v krvi, zabezpečenie potrebných liekov a zdravotníckych potrieb).

Ergoterapia - liečba prácou: príprava ozdobných materiálov na sviatky, vyšívanie, háčkovanie a štrikovanie, vykonávanie najjednoduchších poľnohospodárskych prác podľa schopností a sily na základe dobrovoľnosti, chovanie okrasných rýb, zber lesných plodín. Zvlášť pozitívne vplýva na klientov DSS starostlivosť o zvieratá, žiaľ v tomto smere máme minimálne možnosti jednak z hľadiska priestorov a jednak z dôvodov legislatívnych, ktoré upravujú chov zvierat v podmienkach EÚ. 

Duchovná terapia (spoločné modlitby 3 krát denne a cirkevných zvyklostí, omše v areáli DD a DSS pred cirkevnými sviatkami)

Kultúrna starostlivosť: kultúrne programy, (Fašiangová zábava, Veľkonočné sviatky a polievačka, Posedenie pri ohni v letnej záhrade z príležitosti osláv 1. mája, oslavy ukončenia II. Sv. vojny a víťazstva nad fašizmom, slávnostné posedenie z príležitosti dňa matiek, oslavy SNP, čajové odpoludnie z príležitosti úcty k  starším občanom, slávnostný večierok na Mikuláša, sviatočné popoludnie na Vianoce.) čítanie novín, časopisov a kníh, sledovanie televízneho programu a videozáznamov.

Rekreačná starostlivosť (zájazd ku svätej studni v MR, návšteva okolitých DD a DSS, návšteva kultúrnych pamiatok)

Rehabilitačná činnosť na úrovni dostupných prostriedkov v podmienkach DD a DSS v Novej Bašte, (denné cvičenie klientov so zníženou pohybovou schopnosťou, denné skupinové prechádzky v parku DD a DSS, individuálna liečebná telesná výchova, zvyšovanie fyzickej zdatnosti na izbovom bicykli, Najviac obľúbený je telový masážny prístroj, perličkový kúpeľ na nohy, terapia svetlom.)

Nedá mi však aby som sa aspoň krátko nevrátil k jednej základnej a mohli by sme povedať aj najdôležitejšej poskytovanej službe a to ku stravovaniu. Strava je pripravovaná s prihliadnutím na miestne zvyklosti stravovania, avšak za podmienok dodržiavania požiadaviek na biologickú a nutričnú hodnotu stravy. V rámci stravovania okrem našich klientov, zabezpečujeme obedy pre dôchodcov v okolitých obciach v počte 80 obedov denne.

Nie je možné tu vymenovať všetky druhy služieb a vykonať ich podrobný popis. Je však potrebné nepretržite rozvíjať poskytovanie sociálnych služieb čo do kvantity, ale aj kvality. Žiada sa tu však povedať, že prioritu v oblasti kvality poskytovaných služieb zohráva materiálne zabezpečenie zariadení a osobný prístup každého zamestnanca.